خدمات مهندسی

  • طراحی و تولید محصولات منحصر بفرد کاهنده ی  ارتعاشات ریلی و ساختمانی
  • خدمات آزمایشگاهی  و انجام تست های میدانی
  • عایق سازی انرژی و ارتعاشی در کلیه صنایع
  • تهیه گزارشات فاز 1و2، تحلیل و شبیه سازی ارتعاشات
  • طراحی زیرسازی و روسازی ریلی
  • طراحی خطوط تولید تراورس دی بلوک و منو بلوک و کامپوزیت
  • تهیه گزارشات متره و برآورد
  • تهیه گزارشات روش اجرا