محصولات

شرکت ویراپکو تنها شرکت تولید کننده پد و مت جاذب ارتعاشات

فرش جاذب ارتعاشات

تهیه احجام – متره و برآورد – نقشه های کارگاهی- تهیه صورت وضعیت – برنامه زمانبندی- تهیه اسناد مناقصه خرید تجهیزات

شرکت ویراپکو تنها شرکت تولید کننده پد و مت جاذب ارتعاشات

پد(پدهای معمولی و پدهای جاذب ارتعاشات)

برای تهیه طراحی زیرسازی و روسازی خطوط ریلی  از خدمات ما میتوانید بهره ببرید

تراورس کامپوزیت