فرش ارتجاعی ویراپفوم در تیپ های مختلف

تعریف:

این نوع فرش‌ها از EVA ساخته شده‌اند و به دلیل وزن کم و قابلیت انعطاف پذیری معمولاً در خطوط ریلی استفاده می‌شوند.