فرش ارتجاعی pu در تیپ های مختلف

تعریف:

این نوع فرش ها از نوع پلی یورتان می باشد و به دلیل قابلیت جذب ارتعاش بالا معمولاً در مناطق مسکونی  و نقاط حساس و خیلی حساس به ارتعاش استفاده می گردد این فرش ها جدیدترین نسل فرش های ارتعاشی است که کلیه خواص فرش های گرانولی و ویراپفوم را با بالاترین مشخصات فنی دارا می باشد.

فرش های پلی یورتان تولید شده توسط این شرکت در فرکانس بسیار پایین دارای عملکرد بسیار موثر می باشد

مشخصات فنی

Row Material properties Measured range Test methods comment
1 Tensile stress at break 0.4-0.5 N/mm2 DIN EN ISO 527-3/5/100 Minimum Value
2 Water absorption 10-15% DIN 45673 Minimum value
3 Freeze-thaw resistance 10-20% DIN 45673 Minimum value
4 Dynamic modulus 0.015-0.03 N/mm3 DIN 45673 Minimum value
5 Static modulus 0.003-0.01 N/mm3 DIN 45673 Minimum value
6 Horizontal static modulus 0.002-0.007 N/mm3 DIN 45673 Minimum value
7 Mechanical loss factor 0.2-0.3 DIN 53513 Depending on frequency, load and amplitude (reference value)
8 Elongation at break 150-240% DIN EN ISO 527-3/5/100 Minimum value
9 Tear strength 10-16% DIN 53515 Minimum value
10 Creep 18-25% DIN 45673 Load 5 N, bottom surface
11 Compression set 3-5.7% EN ISO 1856 50 %, 23 °C, 70 h, 30 minutes after unloading
12 Density (D) 200-205 (kg/m3)
13 Ageing resistance 8-15% DIN 45673 Minimum value
14 Volume electrical resistance 1.5×1011-1.9×1011 ASTM D257
15 Operating temperature -30 up to 70 Short term higher temperatures possible
16 Fire resistance B2 DIN 4102 EN ISO 11925-2 Normal test passed

طیف یک سوم اوکتاو کاهش ارتعاش فرش

*نمودار فوق خروجی لرزه نگاری در پروژه خط 3 متروی مشهد در خصوص عملکرد فرش پلی یورتان می باشد.