پروژه خط 2 مترو تهران

شرح کلی پروژه:
استفاده از پدهای زیر ریل در خط 2 متروی تهران محدوده خیابان میرداماد شریعتی

دامنه کار:

  • لرزه نگاری و برآورد میزان ارتعاش قبل از نصب
  • طراحی و تولید پد های جاذب ارتعاش زیر ریل
  • لرزه نگاری و صحت سنجی عملکرد پدهای جاذب ارتعاش بعد از نصب

کارفرما:

شرکت بهره برداری مترو تهران