خط 6 مترو تهران

شرح کلی پروژه:
طول خط 6 مترو تهران در حدود 38 کیلومتر است .
عبور مترو از کنار منازل مسکونی موجب ایجاد ارتعاش و نویز در برخی محدوده های مجاور این خط گردید که با طراحی و شبیه سازی نویز و ارتعاش پد مخصوص این مناطق طراحی و تولید گردید.
ایتدا میزان ارتعاش پس از لرزه نگاری برداشت و پس از نصب عملکرد پدهای جاذب ارتعاش مورد صحت سنجی قرار گرفت.
نهایتاً عملکرد این پدها به تایید ارکان مختلف پروژه قرار گرفت و توانست در مرتبه بالاتر رضایت مردمی را جلب نماید.

دامنه کار:

  •  طراحی و شبیه سازی ارتعاشات و نویز
  • طراحی و تولید پد جاذب ارتعاش
  • لرزه نگاری و برداشت ارتعاشات قبل و بعد از نصب پدهای جاذب ارتعاش

کارفرما:

شرکت های چیلکو، سابیر بین الملل، آهاب